dimecres, 6 de juny de 2012

ɯos ɐıp 'ʎunɾ ǝp 8 ɐıp lɐ ɹǝd sou-ʇuɐɹɐdǝɹd